SFS 2008:854 Lag om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott

080854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga
brott;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller vid förundersökning angående

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig kårverksamhet eller brott

mot medborgerlig frihet enligt 18 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befatt-

ning med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller
olovlig underrättelseverksamhet enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 10 §
brottsbalken,

5. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag
av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat
för en främmande makts räkning,

6. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om terroristbrott eller brott en-

ligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall, m.m., eller

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–6, om sådan

gärning är belagd med straff.

2 §

Ett sådant skriftligt meddelande som avses i 27 kap. 2 § andra me-

ningen rättegångsbalken får tas i beslag även om det för brottet är föreskrivet
lindrigare straff än fängelse i två år.

Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast av rätten eller åklaga-

ren.

3 §

Tillstånd enligt 27 kap. rättegångsbalken till hemlig teleavlyssning,

hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning får meddelas även
om brottet inte omfattas av de krav som ställs upp i 27 kap. 18 § andra
stycket, 19 § andra stycket eller 20 a § andra stycket rättegångsbalken.

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

SFS 2008:854

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:854

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4 §

Om det kan befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig tele-

avlyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning skulle
medföra en sådan fördröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig be-
tydelse för utredningen, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren.

5 §

Om det kan befaras att inhämtande av rättens beslut om kvarhållande

av försändelse enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken skulle medföra sådan för-
dröjning eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utred-
ningen, får tillstånd till åtgärden ges av åklagaren. När en försändelse på
grund av ett sådant tillstånd hållits kvar, ska befordringsföretaget utan dröjs-
mål anmäla detta till åklagaren. Åklagaren ska omedelbart pröva, om beslag
ska ske.

6 §

Har åklagaren beslutat om beslag enligt 2 § eller lämnat tillstånd enligt

4 eller 5 §, ska han eller hon genast göra en skriftlig anmälan om åtgärden
hos rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges. Rätten ska skyndsamt
pröva ärendet. Finner rätten att det inte finns skäl för åtgärden, ska den upp-
häva beslutet.

Om ett beslut enligt 4 eller 5 § har upphört att gälla innan rätten har prövat

ett ärende enligt första stycket, ska åklagaren anmäla åtgärden till Säkerhets-
och integritetsskyddsnämnden.

7 §

Vid rättens prövning enligt 6 § första stycket och i fråga om överkla-

gande av rättens beslut ska reglerna i rättegångsbalken om handläggning vid
domstol av frågor om tvångsmedel i brottmål och om överklagande av beslut
i sådana frågor tillämpas. Vad som sägs i 27 kap. 28 § första stycket rätte-
gångsbalken om en ansökan ska i sådant fall avse en åklagares anmälan.

8 §

Vid verkställighet av tillstånd enligt 4 § till hemlig teleavlyssning eller

hemlig teleövervakning gäller 27 kap. 25 § rättegångsbalken. Det som sägs
där om rätten ska i stället avse åklagaren.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller till och med den

31 december 2012.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)