SFS 2008:856 Lag om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

080856.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och
domstolarna under krig eller krigsfara m.m.;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28 § lagen (1988:97) om förfaran-

det hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under
krig eller krigsfara m.m. ska ha följande lydelse.

28 §

2

Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig teleav-

lyssning, hemlig teleövervakning eller hemlig kameraövervakning enligt
27 kap. 18, 19 eller 20 a § rättegångsbalken, kvarhållande av försändelse en-
ligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken, eller hemlig rumsavlyssning enligt lagen
(2007:978) om hemlig rumsavlyssning skulle medföra sådan fördröjning
eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utredningen, får åt-
gärden beslutas av åklagaren. I fråga om kvarhållande av försändelse enligt
27 kap. 9 § rättegångsbalken får åtgärden även beslutas av undersöknings-
ledaren. Anmälan som avses i tredje stycket i nämnda paragraf ska göras hos
den som har fattat beslutet. Denne ska pröva beslagsfrågan.

Om undersökningsledaren eller åklagaren har meddelat ett beslut med

stöd av första stycket, ska det genast anmälas hos rätten. Anmälan ska vara
skriftlig och innehålla skälen för beslutet. Rätten ska pröva ärendet snabbt.
Anser rätten att beslutet inte bör bestå, ska det upphävas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

2

Senaste lydelse 2007:986.

SFS 2008:856

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008