SFS 2008:857 Lag om ändring i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning

080857.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1998:150) om allmän

kameraövervakning ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om användning av övervakningsutrust-

ning (allmän kameraövervakning). Allmän kameraövervakning ska ske med
tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.

I fråga om hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål gäl-

ler bestämmelserna om hemlig kameraövervakning i 27 kap. rättegångsbal-
ken och lagen (2008:854) om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga
brott.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

SFS 2008:857

Utkom från trycket
den 18 november 2008

3*

SFS 2008:850–878

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008