SFS 2008:859 Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott

080859.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att
förhindra vissa särskilt allvarliga brott;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (2007:979) om åtgärder

för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott ska ha följande lydelse.

1 §

Tillstånd till hemlig teleavlyssning enligt 27 kap. 18 § första stycket

rättegångsbalken, hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 19 § första stycket
rättegångsbalken eller hemlig kameraövervakning enligt 27 kap. 20 a §
första stycket rättegångsbalken får meddelas, om det med hänsyn till om-
ständigheterna finns särskild anledning att anta att en person kommer att ut-
öva brottslig verksamhet som innefattar

1. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
2. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

3. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig fri-

het enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

4. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig be-

fattning med hemlig uppgift eller grov olovlig underrättelseverksamhet en-
ligt 19 kap. 1, 2, 5, 6 eller 8 § eller 10 § tredje stycket brottsbalken,

5. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om terroristbrott eller grovt

brott enligt 3 § andra stycket lagen (2002:444) om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., eller

6. mord, dråp, grov misshandel, människorov eller olaga frihetsberövande

enligt 3 kap. 1, 2 eller 6 § eller 4 kap. 1 § eller 2 § första stycket brottsbalken
i avsikt att påverka offentliga organ eller den som yrkesmässigt bedriver ny-
hetsförmedling eller annan journalistik att vidta eller avstå från att vidta en
åtgärd eller att hämnas en åtgärd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6.

SFS 2008:859

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008