SFS 2008:862 Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring

080862.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1976:380) om
arbetsskadeförsäkring;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1976:380) om ar-

betsskadeförsäkring

2

dels

att 4 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 13 §, av följande ly-

delse.

4 kap.

5 §

3

För den som är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen (1962:381)

om allmän försäkring utgörs livränteunderlaget av hans eller hennes sjuk-
penninggrundande inkomst enligt 3 kap. 2 § nämnda lag vid den tidpunkt
från vilken livräntan första gången ska utges eller den inkomst som då skulle
ha utgjort hans eller hennes sjukpenninggrundande inkomst, om Försäk-
ringskassan hade känt till samtliga förhållanden.

Vid tillämpningen av första stycket gäller följande avvikelser från be-

stämmelserna i 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Vid beräkningen ska
också andra skattepliktiga förmåner än pengar beaktas. Med inkomst av an-
ställning likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 §
skattebetalningslagen (1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag.
Semesterlön och semesterersättning ska medräknas utan den begränsning
som anges i 3 kap. 2 § tredje stycket lagen om allmän försäkring. Inkomst i
form av skattepliktiga förmåner ska värderas på det sätt som är föreskrivet
för beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om in-
komstgrundad ålderspension. Inkomst av sådant förvärvsarbete som avses i
16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring ska medräknas.

Vid beräkning av livränteunderlaget får även beaktas ett löneavtal som

har träffats efter den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska utges
om avtalet omfattar denna tidpunkt.

13 §

Utan hinder av bestämmelserna i 12 § första stycket ska följande

gälla.

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Lagen omtryckt 1993:357.

3

Senaste lydelse 2005:335.

SFS 2008:862

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:862

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Ett beslut om sjukersättning enligt 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän

försäkring ska också omfatta sådan livränta som enligt 6 kap. 1 § är samord-
nad med sjukersättningen. Därvid ska vad som där sägs om sjukersättning
även avse livränta.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock

tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)