SFS 2008:863 Lag om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård

080863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1465) om ersättning och
ledighet för närståendevård;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1988:1465) om ersätt-

ning och ledighet för närståendevård ska ha följande lydelse.

7 §

Hel ersättning utges till en vårdare som avstår från förvärvsarbete.

Halv eller fjärdedels ersättning utges till en vårdare som arbetar högst hälf-
ten respektive högst tre fjärdedelar av den tid han skulle ha arbetat om han
inte vårdat den sjuke. Vid beräkning av antalet dagar med rätt till ersättning
anses två dagar med halv eller fyra dagar med fjärdedels ersättning som en
dag.

Om någon vårdar mer än en person under samma tid berättigar det inte till

ytterligare ersättning.

Vid tillämpning av första stycket ska som förvärvsarbete inte betraktas så-

dant förvärvsarbete som utförs under tid då vårdaren förvärvsarbetar med
stöd av 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det inte
går att avgöra under vilken tid vårdaren avstår från förvärvsarbete ska från-
varon i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete som avses
i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

SFS 2008:863

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008