SFS 2008:864 Lag om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare

080864.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1989:225) om ersättning till
smittbärare;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1989:225) om ersättning

till smittbärare ska ha följande lydelse.

5 §

2

Hel smittbärarpenning utges till en smittbärare som måste avstå helt

från förvärvsarbete. En fjärdedels, halv eller tre fjärdedels smittbärarpenning
utges till en smittbärare som arbetar högst tre fjärdedelar, hälften respektive
en fjärdedel av den tid han annars skulle ha arbetat.

Vid tillämpning av första stycket ska som förvärvsarbete inte betraktas så-

dant förvärvsarbete som utförs under tid då smittbäraren förvärvsarbetar
med stöd av 16 a kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Om det
inte går att avgöra under vilken tid smittbäraren avstår från förvärvsarbete
ska frånvaron i första hand anses som frånvaro från sådant förvärvsarbete
som avses i 16 a kap. 2 § lagen om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Senaste lydelse 1990:160.

SFS 2008:864

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008