SFS 2008:867 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

080867.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 6 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Bostadstillägg enligt denna lag kan utges till den som uppbär

1. hel ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-

pension eller hel garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,

2. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om all-

män försäkring,

3. änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efter-

levandestöd till barn,

4. änkepension enligt lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461)

om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

5. särskild efterlevandepension enligt lagen om införande av lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn,

6.

hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen

(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension, eller

7. pension eller invaliditetsförmån enligt lagstiftningen i en stat som ingår

i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, under förutsättning att förmå-
nen motsvarar svensk pension eller ersättning enligt 1�6.

Bostadstillägg kan också utges till en änka som enbart på grund av be-

stämmelserna i 1 kap. 6 § tredje stycket lagen om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn inte uppbär änkepension.

Bostadstillägg kan också utges när sjukersättning eller aktivitetsersättning

har vilandeförklarats enligt 16 kap. 16 § lagen om allmän försäkring eller
har dragits in i fall som avses i 16 kap. 20 § samma lag.

Bostadstillägg kan också utges till en person som enbart på grund av be-

stämmelserna i 16 a kap. 4 § lagen om allmän försäkring inte uppbär sjuker-
sättning.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008. Bestämmelserna ska dock

tillämpas först för tid från och med den 1 januari 2009.

1

Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23.

2

Senaste lydelse 2002:305.

SFS 2008:867

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:867

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)