SFS 2008:869 Förordning om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386)

080869.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i barnbidragsförordningen (1986:386);

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om barnbidragsförordningen (1986:386)

1

dels

att 8 och 8 a §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 10 § ska ha följande lydelse.

10 §

2

Försäkringskassan får meddela sådana föreskrifter som avses i 7 §

andra stycket lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag och de ytterligare fö-
reskrifter som behövs för verkställigheten av de lagar som anges i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av

8 § 2004:891
8 a § 1994:1180.

2

Senaste lydelse 2004:891.

SFS 2008:869

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008