SFS 2008:870 Förordning om ändring i bostadsbidragsförordningen (1993:739)

080870.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bostadsbidragsförordningen
(1993:739);

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om bostadsbidragsförordningen

(1993:739)

1

dels

att 2 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1 b § ska ha följande lydelse.

1 b §

2

Centrala studiestödsnämnden ska på begäran lämna Försäkringskas-

san uppgifter om utbetalda studiemedel i form av studiebidrag, utom när det
gäller den del som avser tilläggsbidrag. Uppgifterna ska lämnas på medium
för automatiserad behandling.

Bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter från beskattningsdataba-

sen finns i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skattever-
kets beskattningsverksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av 2 § 2004:897.

2

Senaste lydelse 2006:1476. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena

upphävs.

SFS 2008:870

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008