SFS 2008:871 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

080871.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1993:1091) om assistanser-

sättning

1

ska upphöra att gälla vid utgången av december 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av 10 § 2004:898.

SFS 2008:871

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008