SFS 2008:872 Förordning om ändring i förordningen (1995:1051) om skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall

080872.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1051) om
skyldigheten att lämna läkarintyg m.m. i
sjukpenningärenden i vissa fall;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1995:1051) om skyldigheten

att lämna läkarintyg m.m. i sjukpenningärenden i vissa fall ska ha följande
lydelse.

1 §

1

I denna förordning meddelas föreskrifter om de undantag från bestäm-

melserna om läkarintyg och försäkran som anges i 3 kap. 8 § femte stycket
lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2003:429.

SFS 2008:872

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008