SFS 2008:873 Förordning om ändring i förordningen (1996:1036) om underhållsstöd

080873.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1036) om
underhållsstöd;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1996:1036) om underhålls-

stöd

1

ska upphöra att gälla vid utgången av december 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse av 3 § 2004:901.

SFS 2008:873

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008