SFS 2008:874 Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

080874.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Försäkringskassan;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1998:562) med vissa

bemyndiganden för Försäkringskassan ska ha följande lydelse.

2 §

1

Försäkringskassan får meddela föreskrifter

1. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till er-

sättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring att lämna de uppgifter
som är av betydelse för tillämpningen av lagen,

2. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § första stycket lagen

(1991:1047) om sjuklön får lämnas genom automatiserad behandling,

4. om särskild ersättning enligt 7 kap. 6 § lagen om allmän försäkring som

kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de aktiviteter som
han eller hon deltar i,

5. om avstämningsmöte enligt 3 kap. 8 a § lagen om allmän försäkring,

samt ersättning för kostnader som den enskilde eller en läkare har med an-
ledning av ett sådant möte,

6. om särskilt läkarutlåtande enligt 3 kap. 8 a § tredje stycket 1 lagen om

allmän försäkring, och

8. om i vilken utsträckning en enskild får använda självbetjäningstjänster

enligt 2 § lagen (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom so-
cialförsäkringens administration samt om användningen av elektroniska sig-
naturer, certifikat och andra metoder för identifiering enligt 3 § samma lag, i
båda fallen i samråd med Premiepensionsmyndigheten i frågor som berör
även den myndighetens verksamhet.

3 §

2

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs

för verkställigheten av

1. lagen (1962:381) om allmän försäkring när det gäller 1, 3, 4, 7�9 och

16�17 kap., 20 kap. 4 och 8 §§ samt 22 kap.,

2. lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,
3. lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare,
4. lagen (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-

smittade,

1

Senaste lydelse 2004:902. �ndringen innebär att punkterna 3 och 7 upphävs.

2

Senaste lydelse 2004:902.

SFS 2008:874

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:874

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

5. lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. och lagen

(2001:853) om äldreförsörjningsstöd i fråga om

� ansökningsförfarandet,
� beräkning av bostadskostnad,
� beräkning av årsinkomst,
� beräkning av förmögenhet samt avkastning därav,
� ändrad folkbokföring,
� utbetalning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd,
6. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undantag för

7�11 kap. och 14 kap. 2�6 §§ och lagen (1998:675) om införande av lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension med undantag för 25 § och
37�40 §§. Försäkringskassan får dock meddela föreskrifter för verkställighet
av dessa bestämmelser om det är klart att de inte avser kapitalförvaltning el-
ler försäkringsteknisk verksamhet och om det behövs för att uppnå likformig
tillämpning av bestämmelser om inkomstpension och premiepension. För-
säkringskassan ska samråda med Premiepensionsmyndigheten om föreskrif-
terna rör premiepension,

7. lagen (1998:702) om garantipension,
8. lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag,
9. socialförsäkringslagen (1999:799),
10. lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till

barn och lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevan-
depension och efterlevandestöd till barn,

11. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn. Försäk-

ringskassan ska samråda med Myndigheten för internationella adoptionsfrå-
gor innan föreskrifter meddelas enligt denna punkt,

12. lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för

långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,

13. lagen (1991:1047) om sjuklön i fråga om utbetalning av ersättning en-

ligt 20 § lagen om sjuklön.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008 i fråga om 3 § 1 och

i övrigt den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)