SFS 2008:875 Förordning om ändring i förordningen (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag

080875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1047) om
handikappersättning och vårdbidrag;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:1047) om handi-

kappersättning och vårdbidrag

dels

att 3 § ska upphöra att gälla,

dels

att 5 § ska ha följande lydelse.

5 §

1

Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

1. handikappersättning eller vårdbidrag till den som vistas utomlands, och
2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om handikapp-

ersättning eller vårdbidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:907.

SFS 2008:875

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008