SFS 2008:876 Förordning om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

080876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:782) om ansökan
och utbetalning av pension m.fl. förmåner;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:782) om ansökan

och utbetalning av pension m.fl. förmåner

dels

att 8 § ska upphöra att gälla,

dels

att 1, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och utbetalning av

följande pensioner och förmåner:

1. inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomst-

grundad ålderspension,

2. garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
3. särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstill-

lägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,

4.

efterlevandepension och efterlevandestöd till barn enligt lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn,

5. bostadstillägg till pensionärer m.fl. enligt lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl.,

6. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd,
7.

hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen

(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension.

9 §

2

Pension och andra förmåner ska kunna lyftas av mottagaren följande

datum i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 1�
15 i månaden ska pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den
18 i utbetalningsmånaden. För den som är född någon av dagarna den 16�31
i månaden ska pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i
utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå

följande helgdag, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas närmast föl-
jande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lör-
dag eller på midsommarafton, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas
närmast föregående vardag.

1

�ndringen innebär att punkterna 8 och 9 upphävs.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:876

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

2

SFS 2008:876

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

10 §

3

Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

1. pension eller annan förmån till den som vistas utomlands, och
2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller

annan förmån.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 2004:911.