SFS 2008:877 Förordning om ändring i förordningen (2002:986) om sjukersättning och aktivitetsersättning

080877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:986) om
sjukersättning och aktivitetsersättning;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:986) om sjukersätt-

ning och aktivitetsersättning

dels

att 4 och 5 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

1

Ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen

(1962:381) om allmän försäkring eller ansökan om ökning av sådan ersätt-
ning ska göras skriftligen hos Försäkringskassan.

Vad som sägs i första stycket gäller även ansökan enligt 16 kap. 14 § eller

begäran enligt 16 kap. 18 § lagen om allmän försäkring.

8 §

2

Försäkringskassan ska besluta om tiden för utbetalning av

1. sjukersättning eller aktivitetsersättning till den som vistas utomlands,

och

2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om sjukersätt-

ning eller aktivitetsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:912.

2

Senaste lydelse 2004:912.

SFS 2008:877

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008