SFS 2008:878 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

080878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

dels

att nuvarande 5 kap. 1 c�1 e §§ ska betecknas 5 kap. 1 d�1 f §§,

dels

att den nya 5 kap. 1 f § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 1 c §, av föl-

jande lydelse.

5 kap.

1 c §

Fiskeriverket får till behöriga myndigheter i andra medlemsstater i

Europeiska unionen samt till behöriga myndigheter i tredjeland lämna så-
dana uppgifter om fiskefartyg som de behöriga myndigheterna behöver för
fiskerikontroll och som framgår av skyldighet i avtal med annan stat inom
Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredjeland.

1 f §

1

En allmän domstol ska snarast sända en kopia av en dom som avser

brott enligt fiskelagen (1993:787) till Fiskeriverket.

Har någon åtalats för ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h §

fjärde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om åtalet läggs ned eller
ogillas, snarast underrätta Fiskeriverket om det.

Om Fiskeriverket lämnat en sådan underrättelse som avses i 1 d § och har

det därefter beslutats att förundersökning om brott som legat till grund för
beslut enligt 50 h § fjärde stycket fiskelagen lagts ned eller avslutats utan att
åtal har väckts, ska den myndighet som meddelat beslutet snarast underrätta
Fiskeriverket om det.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 1 e § 2008:667.

SFS 2008:878

Utkom från trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008