SFS 2008:878 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

080878.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket, <br/>vattenbruket och fiskerin�ringen;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 6 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">vattenbruket och fiskerin�ringen</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att nuvarande 5 kap. 1 c1 e �� ska betecknas 5 kap. 1 d1 f ��,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:376px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att den nya 5 kap. 1 f � ska ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft14"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:136px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 1 c �, av f�l-</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 c � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft11">Fiskeriverket f�r till beh�riga myndigheter i andra medlemsstater i</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">Europeiska unionen samt till beh�riga myndigheter i tredjeland l�mna s�-<br/>dana uppgifter om fiskefartyg som de beh�riga myndigheterna beh�ver f�r<br/>fiskerikontroll och som framg�r av skyldighet i avtal med annan stat inom<br/>Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredjeland.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 f �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft110">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">En allm�n domstol ska snarast s�nda en kopia av en dom som avser</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">brott enligt fiskelagen (1993:787) till Fiskeriverket.</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Har n�gon �talats f�r ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h �</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">fj�rde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om �talet l�ggs ned eller<br/>ogillas, snarast underr�tta Fiskeriverket om det.</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Om Fiskeriverket l�mnat en s�dan underr�ttelse som avses i 1 d � och har</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft116">det d�refter beslutats att f�runders�kning om brott som legat till grund f�r<br/>beslut enligt 50 h � fj�rde stycket fiskelagen lagts ned eller avslutats utan att<br/>�tal har v�ckts, ska den myndighet som meddelat beslutet snarast underr�tta<br/>Fiskeriverket om det.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:784px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 december 2008.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:872px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft116">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft113">Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 1 e � 2008:667.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2008:878</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 18 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerin�ringen;

utf�rdad den 6 november 2008.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerin�ringen

dels

att nuvarande 5 kap. 1 c1 e �� ska betecknas 5 kap. 1 d1 f ��,

dels

att den nya 5 kap. 1 f � ska ha f�ljande lydelse,

dels

att det i f�rordningen ska inf�ras en ny paragraf, 5 kap. 1 c �, av f�l-

jande lydelse.

5 kap.

1 c �

Fiskeriverket f�r till beh�riga myndigheter i andra medlemsstater i

Europeiska unionen samt till beh�riga myndigheter i tredjeland l�mna s�-
dana uppgifter om fiskefartyg som de beh�riga myndigheterna beh�ver f�r
fiskerikontroll och som framg�r av skyldighet i avtal med annan stat inom
Europeiska unionen eller mellan Europeiska unionen och tredjeland.

1 f �

1

En allm�n domstol ska snarast s�nda en kopia av en dom som avser

brott enligt fiskelagen (1993:787) till Fiskeriverket.

Har n�gon �talats f�r ett brott enligt fiskelagen och har beslut enligt 50 h �

fj�rde stycket fiskelagen meddelats ska domstolen, om �talet l�ggs ned eller
ogillas, snarast underr�tta Fiskeriverket om det.

Om Fiskeriverket l�mnat en s�dan underr�ttelse som avses i 1 d � och har

det d�refter beslutats att f�runders�kning om brott som legat till grund f�r
beslut enligt 50 h � fj�rde stycket fiskelagen lagts ned eller avslutats utan att
�tal har v�ckts, ska den myndighet som meddelat beslutet snarast underr�tta
Fiskeriverket om det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 december 2008.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Senaste lydelse av tidigare 5 kap. 1 e � 2008:667.

SFS 2008:878

Utkom fr�n trycket
den 18 november 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;