SFS 2008:880 Lag om ändring i polisdatalagen (1998:622)

080880.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i polisdatalagen (1998:622);

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att punkten 2 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (1998:622) ska ha följande ly-
delse.

2.

2

För de personregister som den 24 oktober 1998 förs med Datainspek-

tionens tillstånd gäller bestämmelserna i datalagen (1973:289) till och med
den 31 december 2009. För ett sådant register ska dock 6�8 §§ gälla från
ikraftträdandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kazimir �&berg
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:15, bet. 2008/09:JuU8, rskr. 2008/09:18.

2

Senaste lydelse 2007:935.

SFS 2008:880

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008