SFS 2008:884 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

080884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utlänningslagen

(2005:716)

dels

att 5 kap. 5, 10, 18 och 23 §§, 6 kap. 2 §, samt 7 kap. 3 § ska ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 15 a §, 6 kap.

2 a § och 12 kap. 12 a §, av följande lydelse.

5 kap.

5 §

Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som under de

senaste fem åren har haft uppehållstillstånd för arbete i sammanlagt fyra år.

Uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som har sin försörjning ord-

nad på annat sätt än genom anställning. Om utlänningen ska bedriva
näringsverksamhet ska han eller hon ha förmåga att bedriva den aktuella
verksamheten.

10 §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som öns-

kar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller för att bedriva närings-
verksamhet.

15 a §

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning vars

ansökan om uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller skydds-
behövande i övrigt enligt 4 kap. 2 § eller motsvarande äldre bestämmelser
avslagits genom ett lagakraftvunnet beslut, om utlänningen vistas här och

1. sedan minst sex månader har en anställning som uppfyller de krav som

anges i 6 kap. 2 § första stycket och avser en tidsperiod om minst ett år från
ansökningstillfället, eller

2. enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1 eller andra stycket

har stark anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd enligt 1.

En ansökan om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket ska

ha kommit in till Migrationsverket senast två veckor efter det att beslutet att
avslå ansökan om uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande i
övrigt har vunnit laga kraft.

1

Prop. 2007/08:147, bet. 2008/09:SfU3, rskr. 2008/09:37.

SFS 2008:884

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:884

18 §

2

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt

om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om
uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Detta gäller dock inte om
1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller skydds-

behövande i övrigt enligt 1 § eller kan beviljas uppehållstillstånd här med
stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,

2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som getts en utlänning med familjeanknytning med stöd
av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,

4. utlänningen kan beviljas eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd här

med stöd av 15 §,

5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1�4, 3 a § första stycket 1�3 eller

andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och
det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge
in ansökan där,

6. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat

uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som
avses i 6 kap. 2 § första stycket,

7. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a §,
8. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehålls-

tillstånd för studier och antingen slutfört studier som motsvarar 30 högskole-
poäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, eller

9. det annars finns synnerliga skäl.
Det som föreskrivs i första stycket gäller inte heller om utlänningen har

beviljats en visering för att besöka en arbetsgivare i Sverige eller är undanta-
gen från kravet på visering om han eller hon ansöker om ett uppehållstill-
stånd för arbete inom ett slag av arbete där det råder stor efterfrågan på
arbetskraft. En ytterligare förutsättning är att arbetsgivaren skulle förorsakas
olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in
ansökan där eller att det annars finns särskilda skäl.

I fråga om uppehållstillstånd för en utlänning som ska avvisas eller utvi-

sas enligt dom eller beslut som har vunnit laga kraft gäller föreskrifterna i
15 a §, 8 kap. 14 § och 12 kap. 18�20 §§.

23 §

3

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier

eller besök.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstill-

stånd får bifallas om det följer av en överenskommelse med främmande stat.

Regeringen får meddela föreskrifter om när uppehållstillstånd får ges till

en tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-
stat och till anhöriga till en sådan utlänning.

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för forskning

till en tredjelandsmedborgare och till medföljande familjemedlemmar till en
sådan utlänning.

2

Senaste lydelse 2006:220.

3

Senaste lydelse 2008:291.

background image

3

SFS 2008:884

Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för familje-

medlemmar till en tredjelandsmedborgare som har beviljats uppehållstill-
stånd för arbete.

6 kap.

2 §

Arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning,

om

1. anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och
2. lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre

än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket
eller branschen.

Arbetstillstånd enligt första stycket får endast ges om rekryteringsförfa-

randet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen.

Arbetstillstånd får även ges till en utlänning som deltar i ett internationellt

utbyte eller om det följer av ett internationellt avtal eller ett avtal med ett
annat land.

2 a §

Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid

än två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden.

Den sammanlagda tillståndstiden för arbetstillstånd enligt 2 § första

stycket får inte vara längre än fyra år.

Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket ska knytas till viss arbetsgivare

och avse ett visst slag av arbete. Efter en sammanlagd tillståndstid om två år
ska tillståndet endast knytas till ett visst slag av arbete.

7 kap.

3 §

4

Uppehållstillstånd får återkallas för en utlänning som rest in i landet,

om

1. utlänningen utan arbetstillstånd bedriver verksamhet som kräver ett så-

dant tillstånd,

2. utlänningen har beviljats arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket

och anställningen upphört, om inte utlänningen inom tre månader har fått en
ny anställning som omfattas av arbetstillståndet eller inom samma tid ansökt
om arbetstillstånd med anledning av en ny anställning och ansökan därefter
beviljas, eller

3. det på grund av tidigare verksamhet eller i övrigt kan antas att utlän-

ningen kommer att bedriva sabotage, spioneri eller olovlig underrättelse-
verksamhet i Sverige eller i något annat nordiskt land.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som meddelats med stöd av 5 kap. 3 §

första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket får
återkallas om förhållandet upphör.

Uppehållstillstånd får dock inte återkallas enligt första stycket 1 eller 3

om utlänningen har vistats här i landet i mer än tre år med uppehållstillstånd
när frågan om återkallelse prövas av den myndighet som först beslutar i
saken.

4

Senaste lydelse 2006:220.

background image

4

SFS 2008:884

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

12 kap.

12 a §

Har en utlänning ansökt om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt

5 kap. 15 a § första stycket får Migrationsverket besluta om inhibition av ett
beslut att avvisa eller utvisa utlänningen.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)