SFS 2008:885 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

080885.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 22 § lagen (1992:1300) om krigs-

materiel ska ha följande lydelse.

22 §

2

Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift för tillsyn

eller tillståndsprövning enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana avgifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. �ldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga avgifter för

år 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

2

Senaste lydelse 2000:1066.

SFS 2008:885

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008