SFS 2008:886 Lag om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

080886.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:118) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om förbud
mot kemiska vapen;

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att det i lagen (1994:118) om inspek-

tioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen
ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, av följande lydelse.

5 a §

Den myndighet som regeringen utser enligt 2 § får ta ut en avgift för

tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana avgifter.

5 b §

Beslut av en myndighet enligt 5 a § första stycket får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

SFS 2008:886

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008