SFS 2008:887 Lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

080887.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av
produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd;

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 och 25 §§ samt rubriken när-

mast före 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla an-
vändningsområden och av tekniskt bistånd ska ha följande lydelse.

Avgift och deklarationer

12 §

Inspektionen för strategiska produkter får ta ut en avgift för tillsyn

enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana avgifter.

Den som är avgiftsskyldig ska varje år lämna en deklaration till inspektio-

nen med de uppgifter som behövs för att bestämma avgifterna, enligt de när-
mare föreskrifter som regeringen meddelar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från deklarationsskyl-

digheten.

25 §

Beslut av en annan myndighet än regeringen att återkalla ett tillstånd

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller en myndig-
hets beslut enligt 12 § första stycket, 14, 16 och 24 §§.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra förvaltningsbeslut enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000 eller

enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om årliga avgifter för

år 2008.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4, rskr. 2008/09:19.

SFS 2008:887

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008