SFS 2008:888 Förordning om ändring i förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

080888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1983:826) med
riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1983:826) med riktlinjer

för färgnyanserna i Sveriges flagga

dels

att hänvisningen till Svensk Standard i första stycket ska ändras till

⬝SS 19100⬝,

dels

att hänvisningarna till Svensk Standard i tredje och femte styckena

ska ändras till ⬝SS 19104

+

Bilaga⬝,

dels

att förkortningarna ⬝NCS⬝ och ⬝CIE⬝ i första respektive tredje styck-

ena ska placeras framför orden ⬝beteckningar⬝,

dels

att det svenska namnet ⬝Internationella belysningskommissionen⬝

ska föras in i tredje stycket,

dels

att orden ⬝skall⬝ ska bytas ut mot ⬝ska⬝.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveri-

ges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på
följande sätt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som an-
vänds i Svensk Standard SS 19100

den blå färgen 4055-R95B
den gula färgen 0580-Y10R.

Toleranserna i NCS-enheter ska för svarthet, för kulörthet och för kulör-

ton vara mindre än ± 5 enheter.

Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de l�"Eclairage,

sv: Internationella belysningskommissionen) som används i Svensk Stan-
dard SS 19104

+

Bilaga ska

flaggans färger ha följande kromaticitetskoordi-

nater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y
den blå färgen

x = 0,189
y = 0,192
Y = 8,3

den gula färgen

x = 0,472
y = 0,465
Y = 64,4.

SFS 2008:888

Utkom från trycket
den 25 november 2008
Omtryck

background image

2

SFS 2008:888

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.
Den blå färgen:
Y = 6,2 � 10,4.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,200/0,195
0,200/0,210
0,180/0,190 och
0,180/0,170.
Den gula färgen:
Y = 55 � 75.
En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =
0,490/0,460
0,470/0,480
0,455/0,465 och
0,475/0,445.

Vid färgbestämningen ska

de metoder för bedömning och mätning som

anges i Svensk Standard SS 19104

+

Bilaga användas.

Förordning

(2008:888)

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)