SFS 2008:889 Förordning om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter

080889.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om finansiering av verksamheten vid Inspektionen
för strategiska produkter;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter som ska beta-

las för verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter när det gäl-
ler

� tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel,

� tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla

användningsområden och av tekniskt bistånd, och

� tillsyn enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationer-

nas konvention om förbud mot kemiska vapen.

Förordningen innehåller också bestämmelser om deklarationer som ska

lämnas till inspektionen.

2 §

Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som mot-

svarar Inspektionen för strategiska produkters årliga kostnader för den verk-
samhet som finansieras med avgifterna.

Avgifterna enligt denna förordning ska redovisas mot inkomsttitel på

statsbudgeten på det sätt som bestäms i regleringsbrev för inspektionen.

3 §

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

� 22 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
� 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla använd-

ningsområden och av tekniskt bistånd, och

� 5 a § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas kon-

vention om förbud mot kemiska vapen.

4 §

Deklarationer enligt 9 och 13 §§ lämnas med stöd av bestämmelser i

� 19 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, och
� 12 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla använd-

ningsområden och av tekniskt bistånd.

SFS 2008:889

Utkom från trycket
den 25 november 2008

4*

SFS 2008:879�909

background image

2

SFS 2008:889

5 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i la-

gen (1992:1300) om krigsmateriel, lagen (2000:1064) om kontroll av pro-
dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd och lagen
(1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om för-
bud mot kemiska vapen.

Beräkning och uttag av avgifter samt deklarationer

Tillsyn eller tillståndsprövning enligt lagen (1992:1300) om
krigsmateriel

Avgift

6 §

Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den

som enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel har tillstånd att tillverka eller
tillhandahålla krigsmateriel. De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara
de kostnader som inspektionen under året har haft för tillsyn eller tillstånds-
prövning enligt lagen om krigsmateriel eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.

7 §

Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen betala en avgift om det

fakturerade värdet av tillverkarens eller tillhandahållarens sålda, upplåtna,
förmedlade eller mot ersättning utbjudna produkter som avses i lagen
(1992:1300) om krigsmateriel under året överstiger 2 500 000 kr. Vid beräk-
ningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för vär-
det av inköpt krigsmateriel. Inspektionen för strategiska produkter bestäm-
mer avgiften efter ett för samtliga enligt denna paragraf avgiftsskyldiga lika
förhållande till det fakturerade värdet av produkterna. Avgiften får dock inte
understiga det belopp som anges i 16 §.

8 §

Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § men som inte omfattas av avgifts-

skyldigheten enligt 7 § ska betala en årlig avgift med ett belopp som framgår
av 16 §.

Deklaration

9 §

Den som är avgiftsskyldig enligt 6 § ska årligen senast den 31 januari

lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklaratio-
nen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalender-
året.

Deklarationen ska innehålla
1. den avgiftsskyldiges namn och adress, och
2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda, upplåtna, förmedlade eller

mot ersättning utbjudna produkter som avses i lagen (1992:1300) om krigs-
materiel.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som inspektio-

nen tillhandahåller.

background image

3

SFS 2008:889

Tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla
användningsområden och av tekniskt bistånd

Avgift

10 §

Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den

som tillverkar eller säljer sådana produkter med dubbla användningsområ-
den som omfattas av inspektionens tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kon-
troll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd.
De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektio-
nen under året har haft för tillsyn enligt rådets förordning (EG) nr 1334/2000
av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll
av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

1

, lagen

om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

11 §

Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen betala en avgift om

det fakturerade värdet av tillverkarens eller säljarens sålda produkter med
dubbla användningsområden under året överstiger 2 500 000 kr. Vid beräk-
ningen av det fakturerade värdet får den avgiftsskyldige göra avdrag för vär-
det av inköpta produkter av dessa slag. Inspektionen för strategiska produk-
ter bestämmer avgiften efter ett för samtliga enligt denna paragraf avgifts-
skyldiga lika förhållande till det fakturerade värdet av produkterna. Avgiften
får dock inte understiga det belopp som anges i 16 §.

12 §

Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § men som inte omfattas av av-

giftsskyldigheten enligt 11 § ska betala en årlig avgift med ett belopp som
framgår av 16 §.

Deklaration

13 §

Den som är avgiftsskyldig enligt 10 § ska årligen senast den 31 janu-

ari lämna en deklaration till Inspektionen för strategiska produkter. Deklara-
tionen ska avse verksamhet som har fakturerats under det föregående kalen-
deråret.

Deklarationen ska innehålla
1. den avgiftsskyldiges namn och adress,
2. uppgift om det fakturerade värdet av sålda produkter som avses i lagen

(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd,

3. beskrivning av dessa produkter, och
4. uppgift om den kategori enligt bilaga I till rådets förordning (EG) nr

1334/2000 som dessa produkter hör till.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på blankett som inspektio-

nen tillhandahåller.

1

EGT L 159, 30.6.2000, s. 1 (Celex 32000R1334)

background image

4

SFS 2008:889

Tillsyn enligt lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen

Avgift

14 §

Inspektionen för strategiska produkter ska ta ut en årlig avgift av den

som har anläggning som kan vara föremål för inspektion enligt lagen
(1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om för-
bud mot kemiska vapen och som är deklarationsskyldig enligt 13 § lagen
(2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd eller 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
De årliga avgifterna ska sammantaget motsvara de kostnader som inspektio-
nen under året har haft för tillsyn enligt lagen om inspektioner enligt Förenta
nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Inspektionen bestämmer årligen avgiftens storlek, som ska vara lika stor

för samtliga avgiftsskyldiga.

Deklaration

15 §

Som underlag för avgiftsberäkningen används deklarationer som av-

giftsskyldiga lämnar till Inspektionen för strategiska produkter

� enligt 25�28 §§ förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, och
� enligt 13 § lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla an-

vändningsområden och av tekniskt bistånd samt enligt 14 § förordningen
(2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och
av tekniskt bistånd.

Avgifternas storlek

16 §

Avgift enligt 8 och 12 §§ utgår med följande belopp:

Gemensamma bestämmelser

17 §

Om tillsynen av ett företag som betalar avgift enligt 6, 10 eller 14 §

har omfattat endast en del av ett år ska avgiften minskas i motsvarande mån.

18 §

Om det finns särskilda skäl, får Inspektionen för strategiska produkter

i det enskilda fallet sätta ned eller efterskänka avgift.

19 §

Inspektionen för strategiska produkter får meddela de föreskrifter

som behövs för tillämpningen av denna förordning.

20 §

I 23 a § lagen (1992:1300) om krigsmateriel, 25 § lagen (2000:1064)

om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt
bistånd och 5 b § lagen (1994:118) om inspektioner enligt Förenta nationer-

Typ av avgift

Belopp

Anmärkning

enligt 8 §

2 000 kronor

enligt 12 §

2 000 kronor

background image

5

SFS 2008:889

nas konvention om förbud mot kemiska vapen finns bestämmelser om över-
klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008