SFS 2008:890 Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

080890.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 21 och 22 §§ förordningen (1992:1303) om

krigsmateriel ska ha följande lydelse.

21 §

1

Deklarationer enligt 19 § första stycket lagen (1992:1300) om krigs-

materiel ska avse fakturerad och levererad krigsmateriel.

Deklarationen ska innehålla uppgift om materielens
1. slag och kvantitet, och
2. fakturerade värde.
I förekommande fall ska deklarationen också innehålla uppgift om
1. det tillstånd till utförsel eller tillhandahållande enligt 6 § och 4 § lagen

om krigsmateriel som leveranserna hänför sig till, och

2. slutligt mottagarland.

22 §

2

Deklarationer som avses i 21 § ska ges in till Inspektionen för strate-

giska produkter

1. av tillståndshavare enligt 3 § lagen (1992:1300) om krigsmateriel inom

en månad efter varje avslutat kalenderhalvår, och

2. av tillståndshavare enligt 4 § lagen om krigsmateriel årligen senast den

31 januari och avse verksamheten föregående år.

En tillståndshavare som inte utnyttjat sitt tillstånd under ett helt kalen-

derår ska anmäla detta till Inspektionen för strategiska produkter senast den
31 januari följande år.

Deklarationer enligt första stycket ska lämnas på en blankett som Inspek-

tionen för strategiska produkter tillhandahåller.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Senaste lydelse 2005:233.

2

Senaste lydelse 2005:233.

SFS 2008:890

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008