SFS 2008:892 Förordning om europeiskt betalningsföreläggande

080892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om europeiskt betalningsföreläggande;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december
2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

1

.

Ansökan

2 §

Om en uppgift om parterna, som sökanden har lämnat i ansökan eller

på något annat sätt, behöver ändras eller kompletteras, ska detta genast an-
mälas till Kronofogdemyndigheten.

3 §

Vid inbetalning av ansökningsavgiften ska sökanden ange svarandens

personnummer eller organisationsnummer.

4 §

Kronofogdemyndigheten får besluta att ansökningar görs på medium

för automatisk databehandling.

Sådant tillstånd får ges en ingivare som kan antas på ett betryggande och

tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Tillståndet får
återkallas, om det finns skäl för det.

5 §

Om en ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, ska Kronofogde-

myndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren
tillsammans med en kopia av ansökan.

Föreläggande för svaranden

6 §

Ett föreläggande enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1896/2006 om

införande av ett europeiskt betalningsföreläggande ska innehålla upplysning
om förenklad delgivning enligt 3 b

§ första stycket delgivningslagen

(1970:428).

1

EUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896).

SFS 2008:892

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:892

Bestridande av ansökan

7 §

Om standardformulär F inte används vid bestridande, ska bestridandet

avfattas på svenska.

Sökandens ersättning för kostnader i målet

8 §

Ersättning för sökandens eget arbete med anledning av målet och ar-

vode till ombud eller biträde får endast om det finns särskilda skäl bestäm-
mas till högre belopp än 340 kronor.

Utfärdande av intyg

9 §

Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia av ett

europeiskt betalningsföreläggande som har utfärdats av myndigheten intyga
att föreläggandet är äkta.

Verkställighet

10 §

Vid ansökan om verkställighet i Sverige av ett europeiskt betalnings-

föreläggande som förklarats verkställbart i en annan medlemsstat ska betal-
ningsföreläggandet vara översatt till svenska eller engelska.

Bestyrkande av översättningar

11 §

En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar en-

ligt artikel 21.2 b) i förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett euro-
peiskt betalningsföreläggande.

Dagbok och aktbildning

12 §

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om hur dagbok i

målen ska föras i betalningsföreläggande- och handräckningsdatabasen.

I lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighe-

tens verksamhet regleras vilka uppgifter som får behandlas i databasen.

13 §

Skriftliga ansökningar och yttranden från parterna i målet ska föras

samman till en akt. Delgivningsbevis ska föras samman för sig eller föras till
akten.

14 §

Om ett mål överlämnas till en domstol eller en annan myndighet med

stöd av 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, ska
Kronofogdemyndigheten lämna över alla handlingar i målet inklusive del-
givningsbevis. Vid behov ska Kronofogdemyndigheten därvid ur den betal-
ningsföreläggande- och handräckningsdatabas som förs enligt lagen
(2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verk-
samhet ta fram utskrift av ansökan, förelägganden, beslut, dagbok och andra
uppgifter som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen. Hand-
lingarna ska sedan ingå i den mottagande myndighetens akt.

background image

3

SFS 2008:892

Underrättelse till kreditupplysningsföretag

15 §

Om en uppgift i ett mål om europeiskt betalningsföreläggande har

lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, ska Kronofogdemyndigheten ge-
nast underrätta kreditupplysningsföretaget om uppgiften blockeras med stöd
av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogde-
myndighetens verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008