SFS 2008:893 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

080893.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 6 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § samt rubriken närmast före 1 § förord-

ningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

1

ska ha föl-

jande lydelse.

Avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning
m.m.

1 §

2

I mål om betalningsföreläggande, betalningsfastställelse ur pant, van-

lig handräckning eller särskild handräckning som handläggs enligt lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning tas ansökningsav-
gift ut med 300 kronor. Samma ansökningsavgift tas ut i mål som handläggs
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den
12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande

3

.

Avser en ansökan, utöver betalningsföreläggande, också betalningsfast-

ställelse ur pant eller vanlig handräckning tas endast en avgift ut.

Denna förordning träder i kraft den 12 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:1172.

2

Senaste lydelse 1995:1054.

3

EUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896).

SFS 2008:893

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008