SFS 2008:894 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

080894.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:927) om statlig er-

sättning för flyktingmottagande m.m.

1

dels

att 11 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande ly-

delse.

4 §

2

Ersättning enligt denna förordning får inte lämnas för utlänningar som

fått uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 a § utlänningslagen (2005:716) eller
för utlänningar som fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till en
sådan utlänning.

11 §

3

Rätt till schablonersättning enligt 12 och 13 §§ har kommuner som

genomför ett program för utlänningens introduktion i samhället i enlighet
med en skriftlig introduktionsplan som fastställs efter samråd med utlän-
ningen. Om utlänningen är i arbetsför ålder ska samråd ske med Arbetsför-
medlingen.

Ett introduktionsprogram för personer som fyllt 16 år ska innehålla

svenskundervisning för invandrare (sfi) enligt skollagen (1985:1100), prak-
tik i den utsträckning som är möjlig, orientering om svenska samhällsförhål-
landen och svenskt samhällsliv samt information om vardagslivet i en kom-
mun och andra liknande förhållanden.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1994:734.

2

Tidigare 4 § upphävd genom 2002:1056.

3

Senaste lydelse 2007:891.

SFS 2008:894

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008