SFS 2008:895 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

080895.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om utlänningsförordningen (2006:97)

dels

att 5 kap. 5 och 6 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 5 kap. 5 § ska utgå,

dels

att 5 kap. 3, 4, 7 och 12 §§, 6 kap. 1 § och 8 kap. 5 § samt rubriken

närmast före 5 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 4 a §,

5 kap. 7 a § och 7 kap. 1 a § samt närmast före 4 kap. 4 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

4 kap.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar i vissa fall

4 a §

Uppehållstillstånd får beviljas familjemedlemmar till en utlänning

som med stöd av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) har beviljats ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket ut-
länningslagen, om

1. familjemedlemmen är make eller sambo till utlänningen, eller
2. familjemedlemmen är släkting i rakt nedstigande led till utlänningen

eller till hans eller hennes make eller sambo, om släktingen är beroende av
någon av dem för sin försörjning eller är under 21 år.

Uppehållstillstånd enligt första stycket ska beviljas i samma omfattning

som för den utlänning som familjemedlemmen har anknytning till.

5 kap.

3 §

Den som med stöd av 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen

(2005:716) har haft arbetstillstånd och som, sedan anställningen upphört
men inom giltighetstiden för tillståndet, ansöker om nytt arbetstillstånd, be-
höver inte ha arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts.

Den som har haft arbetstillstånd för en tid av minst sex månader och som

inom giltighetstiden för tillståndet ansöker om förlängning, behöver inte ha
arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut
om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Har en utlännings arbetstillstånd återkallats och har samtidigt beslut med-

delats om utvisning enligt 8 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716), är utlän-

SFS 2008:895

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:895

ningen undantagen från kravet på arbetstillstånd till dess utvisningsbeslutet
har vunnit laga kraft.

4 §

Den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige och åberopat skäl enligt

4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från skyldighe-
ten att ha arbetstillstånd i de fall Migrationsverket bedömer att dess beslut i
ärendet inte kommer att kunna fattas inom fyra månader från ansökan. Un-
dantaget gäller inte en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte ut-
länningen medverkar till att klarlägga sin identitet. Undantaget gäller fram
till dess att utlänningen lämnar landet eller ett beslut om att bevilja honom
eller henne uppehållstillstånd har vunnit laga kraft. Undantaget upphör dock
att gälla om en utlänning inte medverkar till verkställigheten av ett lagakraft-
vunnet beslut om avvisning eller utvisning.

Migrationsverket utfärdar särskilt bevis om undantag från skyldigheten att

ha arbetstillstånd.

7 §

1

I ett ärende om arbetstillstånd som är av principiell betydelse eller an-

nars av större vikt, ska Migrationsverket

lämna sammanslutningar av arbets-

givare respektive arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet
avser tillfälle att yttra sig.

7 a §

För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställnings-

villkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller
praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen
av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6

kap. 2

§ utlänningslagen

(2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare inom det verksamhetsom-
råde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ärendet. Migrationsverket får
dock avgöra ärendet utan att så har skett, om arbetsgivaren redan har inhäm-
tat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller det föreligger särskilda
skäl

.

Förteckning över slag av arbeten

12 §

2

Migrationsverket ska besluta om en förteckning över slag av arbeten

inom vilka det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. En sådan förteckning
ska upprättas i samråd med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska
lämna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att
yttra sig.

6 kap.

1 §

3

Inresa och utresa över en yttre gräns får inte ske vid annat ställe än ett

gränsövergångsställe utan tillstånd av polismyndigheten eller, vid in- och ut-
resa med fartyg, Kustbevakningen. I de fall Kustbevakningen givit tillstånd
ska polismyndigheten underrättas.

1

Senaste lydelse 2007:929.

2

Senaste lydelse 2007:929.

3

Senaste lydelse 2008:740.

background image

3

SFS 2008:895

Gränsövergångsställen finns i följande kommuner: Arvidsjaur, Borgholm,

Borlänge, Falkenberg, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg,
Hudiksvall, Härnösand, Härryda, Jönköping, Kalix, Kalmar, Karlshamn,
Karlskrona, Karlstad, Kiruna, Kramfors, Kristianstad, Landskrona, Lin-
köping, Luleå, Lysekil, Malmö, Mörbylånga, Mönsterås, Norrköping, Norr-
tälje, Nyköping, Nynäshamn, Oskarshamn, Oxelösund, Pajala

,

Piteå,

Ronneby, Sigtuna, Simrishamn, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Strömstad,
Sundsvall, Svedala, Söderhamn, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg,
Timrå, Torsås, Trelleborg, Trollhättan/Vänersborg, Umeå, Varberg,
Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, �lvkarleby, �ngelholm, �re-
bro, �rnsköldsvik, �sthammar och �stersund.

Polismyndigheten beslutar om öppethållandetider vid gränsövergångsstäl-

lena.

7 kap.

1 a §

En arbetsgivare som anställer en utlänning som enligt 5 kap. 4 § är

undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd ska lämna underrättelse
om anställningen till Migrationsverket. Underrättelsen ska innehålla utlän-
ningens fullständiga namn, födelsedatum, medborgarskap och bostadsadress
här i landet samt uppgift om vilket yrke och vilken tidsperiod som anställ-
ningen avser. En underrättelse med motsvarande innehåll ska lämnas till
Migrationsverket när anställningen upphör.

8 kap.

5 §

4

Avgift tas ut för prövning av ansökan om uppehålls- och/eller arbets-

tillstånd och ställning som varaktigt bosatt i Sverige med 1 000 kr för perso-
ner som fyllt 18 år och med 500 kr för personer som inte fyllt 18 år. Vid an-
sökan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstill-
stånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716), som inte
rör förlängning av ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma
slag av arbete som ett tidigare tillstånd avser, är avgiften 2 000 kr. Vid ansö-
kan om uppehållstillstånd för arbete enligt 5 kap. 10 § och/eller arbetstill-
stånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, som rör förlängning av
ett tillstånd avseende samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser, är avgiften 1 000 kr. Vid ansökan om uppehållstill-
stånd för att bedriva näringsverksamhet enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen är
avgiften 2 000 kr. Vid ansökan om uppehålls- och/eller arbetstillstånd på
grund av familjeanknytning enligt 5 kap. 3 eller 3 a § utlänningslagen är av-
giften 500 kr för personer som fyllt 18 år och 250 kr för personer som inte
fyllt 18 år.

Avgift ska dock inte tas ut av
1. personer som avses i 4 kap., 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § eller 22 kap. utlän-

ningslagen,

2. personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av

5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknyt-

4

Senaste lydelse 2006:1568.

background image

4

SFS 2008:895

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 4 kap.
eller 5 kap. 6 § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

3. personer som söker uppehålls- och/eller arbetstillstånd med stöd av

5 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 utlänningslagen på grund av familjeanknyt-
ning till en utlänning som beviljats uppehållstillstånd med stöd av 2 kap.
5 b § första stycket 1, 3 eller 4 utlänningslagen (1989:529) i dess lydelse
från och med den 15 november 2005,

4. EES-medborgare eller anhörig till en EES-medborgare,
5. personer som omfattas av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och

dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet
för personer,

6. utlänningar som avses i 2 kap. 10 § utlänningslagen,
7. studerande som av Sida, annan svensk organisation eller mellanfolklig

organisation fått stipendier för studier i Sverige,

8. förundersökningsledare som söker uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §

utlänningslagen.

Avgift enligt första stycket ska inte tas ut om internationell hänsyn eller

sedvänja kräver det.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M
Mattias

Wahlstedt

(Justitiedepartementet)