SFS 2008:896 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

080896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgif-

ter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2008.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2008:896

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:896

Bilaga

1

Avgiftslista

Ansökningsavgifter

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Visering

Enhetlig visering

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Gruppvisering (kategorierna A, B och C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 euro
därutöver för varje person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 euro
Nationell visering för längre vistelse (kategori D) . . . . . . . . . . . . . . 60 euro
Nationell visering för längre vistelse, även giltigt som visering
för kortare vistelse (kategori D+C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 euro
Visering för sådana anhöriga som avses i 3 a kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) och 4 kap. 16 § utlännings-
förordningen (2006:97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utan avgift

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uppehålls- och/eller arbetstillstånd

Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som fyllt 18 år . . . . . . . . . . 1 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer som inte fyllt 18 år . . . . . . . . 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd för personer vid arbetskraftsinvandring
enligt 5 kap. 10 § eller 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen
(2005:716),
– om ansökan inte avser förlängning av ett tillstånd avseende
samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett tidigare
tillstånd avser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 kr
– om ansökan avser förlängning av ett tillstånd avseende
samma arbetsgivare eller samma slag av arbete som ett
tidigare tillstånd avser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 kr
Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
för att bedriva näringsverksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för
personer som fyllt 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 kr
Uppehålls-/arbetstillstånd vid familjeanknytning enligt
5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen (2005:716) för
personer som inte fyllt 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kr

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Vid en samtidig ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd utgår endast en
avgift.

1

Senaste lydelse 2006:1579.

background image

3

SFS 2008:896

Vid en ansökan om uppehålls-/arbetstillstånd för sökande inom det nordiska
viseringssamarbetet ska avgiften alltid vara 1 000 kr för personer som fyllt
18 år och 500 kr för personer som inte fyllt 18 år.

Medborgarskapsärenden

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Körkort

Utlämnande av körkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 kr
om ärendet påbörjats och avgift betalats i Sverige . . . . . . . . . . . . . . . 150 kr
Honorärkonsul som medverkat vid utlämnande av körkort
får behålla 150 kr av denna avgift.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;