SFS 2008:897 Förordning om ändring i förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

080897.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:215) om undantag
från kravet på nätkoncession enligt ellagen
(1997:857);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:215) om undantag

från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857)

dels

att 4 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 22 a och 30 §§,

av följande lydelse.

4 §

På ett internt nät som används utan stöd av nätkoncession i enlighet

med bestämmelserna i denna förordning får överföring av el för annans räk-
ning inte äga rum i andra fall än som anges i 23�30 §§.

22 a §

Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska anläggningar

för produktion, vilka utgör en funktionell enhet, får byggas och användas
utan nätkoncession.

23 §

På sådana elnät som i sin helhet ursprungligen har använts för över-

föring av el uteslutande för egen räkning och som får användas utan stöd av
nätkoncession får överföring av el för annans räkning äga rum i de fall som
anges i 24�30 §§.

Bestämmelsen i första stycket gäller bara om det finns beaktansvärda skäl

för att överföring av el för annans räkning ska få äga rum på elnätet. Vid be-
dömningen av om det finns sådana skäl ska hänsyn tas till dels hur överfö-
ringen påverkar den nätverksamhet som bedrivs av berörd innehavare av
nätkoncession, dels kostnaderna för att ansluta berörda elanvändare till det
elnät som används med stöd av nätkoncession.

30 §

På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får överföring av el mellan

anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår i den funktio-
nella enheten har olika innehavare. Detta gäller även om nätet i sin helhet ur-
sprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räk-
ning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2008:897

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:897

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)