SFS 2008:898 Förordning om upphävande av förordningen (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

080898.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1985:636) om
försörjningsberedskap på naturgasområdet;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:636) om försörjningsbe-

redskap på naturgasområdet ska upphöra att gälla vid utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:898

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008