SFS 2008:899 Lag om upphävande av lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet

080899.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1985:635) om
försörjningsberedskap på naturgasområdet;

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1985:635) om försörjnings-

beredskap på naturgasområdet ska upphöra att gälla vid utgången av år
2008.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11.

SFS 2008:899

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008