SFS 2008:900 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

080900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om naturgasförordningen (2006:1043)

dels

att 9, 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 30 a §, av följande

lydelse.

9 §

I ett ärende om koncession ska yttrande inhämtas från

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
2. Försvarsmakten,
3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,
4. de kommuner som berörs av ansökan,
5. de fastighetsägare som berörs av ansökan, och
6. de övriga sakägare som berörs av ansökan.

29 §

De åtgärder som planeras enligt 8

a

kap. 1

§ naturgaslagen

(2005:403) ska godkännas av Statens energimyndighet.

Svenska kraftnät ska samråda med Statens energimyndighet innan åtgär-

der vidtas enligt 8 a kap. 2 § naturgaslagen.

30 §

Den allmänna nationella strategi som Statens energimyndighet ska ta

fram och upprätthålla enligt 8 a kap. 3 § första stycket 1 naturgaslagen
(2005:403) ska vara skriftlig och ges in till och godkännas av regeringen.
Strategin ska innehålla

1. ett mål för naturgasförsörjningen i Sverige,
2. en metod för och en bedömning av sårbarhet och hotbild,
3. en metod för och en genomförd omvärldsbevakning,
4. en beskrivning av planerad och genomförd förebyggande verksamhet,
5. en beskrivning av planerade och genomförda informations- och utbild-

ningsinsatser,

6. en beskrivning av samordningen av sådana uppgifter som berör flera

myndigheter, och

7. en nationell plan med åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen i

krissituationer.

Varje förslag till ändring av strategin enligt första stycket ska i god tid un-

derställas regeringen för godkännande.

Regeringen bestämmer på vilket sätt strategin ska offentliggöras.

SFS 2008:900

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

2

SFS 2008:900

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

30 a §

Innan Statens energimyndighet beslutar om den allmänna nationella

strategin enligt 8 a kap. 3 § första stycket 1 naturgaslagen (2005:403) eller
en ändring i den, ska myndigheten samråda med Energimarknadsinspektio-
nen och Svenska kraftnät. Samråd ska ske på motsvarande sätt när det gäller
den nationella planen enligt 8 a kap. 3 § första stycket 2 naturgaslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)