SFS 2008:901 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

080901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i naturgaslagen (2005:403);

utfärdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 a kap. 3 § och 10 kap. 1 § natur-

gaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

8 a kap.

3 §

2

Tillsynsmyndigheten ska

1. ta fram och upprätthålla en allmän nationell strategi med lämpliga ni-

våer för en trygg naturgasförsörjning,

2. ta fram och upprätthålla en nationell plan med åtgärder för att trygga

naturgasförsörjningen i krissituationer, och

3. vidta de åtgärder i övrigt som inom ramen för tillsynsansvaret behövs

för att säkerställa naturgasförsörjningen.

10 kap.

1 §

3

Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över efterlevnaden av

1. denna lag och föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av

lagen, och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1775/2005 av den

28 september 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten.

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av bestämmelserna i 7 kap. med

undantag för 5 och 6 §§, 8 a kap. med undantag för 1 § och inte heller efter-
levnaden av bestämmelserna i 5 och 8 kap.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11.

2

Senaste lydelse 2006:646. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 2006:646.

SFS 2008:901

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008