SFS 2008:902 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

080902.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

13 kap.

5 §

1

Om en kommun eller en statlig väghållningsmyndighet meddelar fö-

reskrifter om eller i ett enskilt fall beslutar om undantag från bestämmel-
serna i 4 kap. 12, 13, 14, 15, 17 eller 18 §, får beslutsmyndigheten även
meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta om undantag från be-
stämmelserna i 3 kap. 7 § första och andra styckena, 9 § första och tredje
styckena, 11 § och 12 § första stycket 3, 9 kap. 1 § första stycket 1 och 2 och
2 §, om det behövs av säkerhets- eller framkomlighetsskäl.

Om en kommun meddelar föreskrifter om eller i ett enskilt fall beslutar

om undantag från bestämmelserna i 3 kap. 6 § första eller tredje stycket eller
4 kap. 2 § ska den högsta tillåtna hastigheten fastställas. �ven i övrigt får
undantag förenas med särskilda villkor.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:551.

SFS 2008:902

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008