SFS 2008:903 Förordning om ändring i förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

080903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:989) om statligt
stöd för verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2002:989) om statligt stöd

för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering ska ha föl-
jande lydelse.

1 §

Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till organisationer och

stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka diskrimi-
nering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till-
hörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell lägg-
ning och ålder.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel. Vid fördelning av stöd bör en

geografisk spridning över hela landet eftersträvas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2008:903

Utkom från trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008