SFS 2008:913 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

080913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank-

och finansieringsrörelse

dels

att 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det närmast efter rubriken Uppgiftsskyldighet ska införas en ny

paragraf, 1 kap. 10 a §, av följande lydelse.

1 kap.

10 a §

I 16 kap. 10 a § föräldrabalken finns bestämmelser om skyldighet

för kreditinstitut att lämna uppgifter till överförmyndaren.

9 kap.

5 §

2

Om ett bevis som avses i 9 kap. 8 § andra stycket föräldrabalken har

visats upp ska detta antecknas på ett sätt som gör förhållandet känt inom
banken eller kreditmarknadsföretaget. Anteckning av motsvarande slag ska
göras om inskränkningar i

1. föräldrars rätt att förfoga över insatta medel som följer av 13 kap. 8 §

föräldrabalken eller av beslut som har fattats enligt 13 kap. 19 § föräldrabal-
ken och

2. förmyndares, förvaltares och gode mäns rätt att förfoga över medel som

följer av beslut som har fattats enligt 14 kap. 21 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2, rskr. 2008/09:7.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

SFS 2008:913

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008