SFS 2008:915 Förordning om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.

080915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1949:661) om
skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål
och ärenden enligt föräldrabalken m.m.;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1949:661) om skyldighet för

domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.
ska ha följande lydelse.

3 §

1

Har en tingsrätt meddelat beslut om vårdnaden om barn för tiden intill

dess det finns ett avgörande som har vunnit laga kraft, ska ett meddelande
om beslutets innehåll samma dag sändas till

1. Skatteverket,
2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, och
3. Försäkringskassan.
Det som sägs i första stycket gäller dock inte om tingsrättens beslut inne-

bär att tidigare vårdnadsavgörande fortfarande ska gälla.

Har en tingsrätt meddelat dom eller slutligt beslut som rör vårdnaden och

har avgörandet vunnit laga kraft, ska ett meddelande om avgörandets inne-
håll sändas till den socialnämnd som avses i första stycket samt till Skatte-
verket och Försäkringskassan. Innebär domen eller beslutet att vårdnaden
flyttas över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, ska medde-
lande också sändas till överförmyndaren.

Gäller ett vårdnadsavgörande som avses i denna paragraf ett barn som har

fyllt 15 år, ska tingsrätten också sända ett meddelande om avgörandets inne-
håll till Centrala studiestödsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2004:947.

SFS 2008:915

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008