SFS 2008:916 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

080916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.;

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 25 a § förordningen (1990:893) om under-

rättelse om dom i vissa brottmål, m.m. ska ha följande lydelse.

25 a §

1

Om en dom innehåller förpliktelse för den tilltalade att betala

skadestånd till en målsägande som är en fysisk person, ska, sedan domen har
vunnit laga kraft, en kopia av domen försedd med lagakraftbevis sändas till
Kronofogdemyndigheten.

Om målsäganden är under arton år och den tilltalade är förmyndare för

honom eller henne, ska en kopia av domen försedd med lagakraftbevis också
sändas till överförmyndaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:768.

SFS 2008:916

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008