SFS 2008:917 Förordning om ändring i kreditupplysningsförordningen (1981:955)

080917.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kreditupplysningsförordningen
(1981:955);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ kreditupplysningsförordningen

(1981:955) ska ha följande lydelse.

1 §

Ansökan enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) om tillstånd att

bedriva kreditupplysningsverksamhet eller om medgivande att överlåta eller
upplåta register som används i sådan verksamhet görs hos Datainspektionen.

6 §

1

I ärenden som avser företag under Finansinspektionens tillsyn bör

Datainspektionen samråda med Finansinspektionen.

Om det av en underrättelse som avses i 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2004:297)

om bank- och finansieringsrörelse framgår att ett utländskt kreditinstitut av-
ser att driva kreditupplysningsverksamhet, ska Finansinspektionen vidarebe-
fordra innehållet i underrättelsen till Datainspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 1997:559.

SFS 2008:917

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008