SFS 2008:918 Förordning om ändring i inkassoförordningen (1981:956)

080918.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inkassoförordningen (1981:956);

utfärdad den 13 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § inkassoförordningen (1981:956) ska ha föl-

jande lydelse.

1 §

Ansökan enligt inkassolagen (1974:182) om tillstånd att bedriva inkas-

soverksamhet eller om medgivande att överlåta eller upplåta register som
avser gäldenärer och som används i tillståndspliktig inkassoverksamhet görs
hos Datainspektionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:918

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008