SFS 2008:919 Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

080919.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

(1996:633)

1

dels

att i 19 § ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrel-

sen⬝,

dels

att 27 och 39 §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande ly-

delse,

dels

att det ska införas en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.

19 a §

Regeringskansliet beslutar om placering i säkerhetsklass 2 och 3

samt registerkontroll när det gäller sådana kommittéer och särskilda utredare
som avses i kommittéförordningen (1998:1474).

27 §

2

Registerkontroll av personer som avses i 26 § beslutas

1. för civila flygplatser, flygstationer och flygpassagerarterminaler: av

Transportstyrelsen,

2. för statschefens residens och bostäder, statsministerns bostäder och

statens egendom Harpsund: av Rikspolisstyrelsen,

3. för Regeringskansliets byggnader: av Regeringskansliet,
4. för sådana skyddsobjekt som avses i 4 § 1 och 2 lagen (1990:217) om

skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och som huvudsakligen dispo-
neras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radio-
anstalt samt för sådana skyddsobjekt som avses i 4 § 6 lagen om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m.: av Försvarsmakten,

5. för sådana anläggningar inom elförsörjningen som är skyddsobjekt: av

Affärsverket svenska kraftnät, och

6. för andra skyddsobjekt än sådana som ingår bland objekten i 1�3 och

för andra skyddsobjekt än sådana som sägs i 4 och 5: av länsstyrelsen i det
län där skyddsobjektet finns.

Vad som sägs i första stycket 6 gäller inte för riksdagens eller riksdagens

myndigheters byggnader.

Myndigheterna ska noga pröva behovet av registerkontroll till skydd mot

terrorism. Kontroll får endast göras om skyddsbehovet inte kan tillgodoses
på något annat sätt.

1

Senaste lydelse av 19 § 2004:1194.

2

Senaste lydelse 2004:1194.

SFS 2008:919

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:919

39 §

3

Säkerhetsskyddet ska kontrolleras av

1. Försvarsmakten när det gäller Fortifikationsverket och Försvarshög-

skolan samt de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet utom Kust-
bevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Statens
haverikommission, och

2. Rikspolisstyrelsen när det gäller Kustbevakningen, Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap, Statens haverikommission och övriga myn-
digheter utom Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

3

Senaste lydelse 2007:1145.

background image

3

SFS 2008:919

Bilaga

4

Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och
om registerkontroll i enlighet med vad som anges i 19 §.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Kriminalvården,
Kronofogdemyndigheten,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Luftfartsverket,
Läkemedelsverket,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Migrationsverket,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Patent- och registreringsverket,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Rymdstyrelsen,
Signalspaningsnämnden,
Sjöfartsverket,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Statens pensionsverk,
Statens veterinärmedicinska anstalt,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
Sveriges geologiska undersökning,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Totalförsvarets pliktverk,
Transportstyrelsen,
Tullverket,

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

4

Senaste lydelse av bilagan 2008:752. �ndringen innebär bl.a. att orden ⬝Krisbered-

skapsmyndigheten⬝, ⬝Luftfartsstyrelsen⬝, ⬝Statens räddningsverk⬝ och ⬝Styrelsen för
psykologiskt försvar⬝ har tagits bort ur förteckningen.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008