SFS 2008:923 Förordning om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

080923.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till lagen

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

2 §

Försvarets radioanstalt ska bedriva den verksamhet som avses i 1 § la-

gen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Inom ramen för de inriktningar som anges av regeringen och de myndig-

heter som regeringen bestämmer får Försvarets radioanstalt i försvarsunder-
rättelseverksamheten inhämta signaler i elektronisk form i syfte att kartlägga

1. yttre militära hot mot landet,
2. förhållanden som är relevanta för svenskt deltagande i fredsfrämjande

och humanitära internationella insatser samt hot mot svensk personal eller
svenska intressen i övrigt under pågående insatser,

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism eller annan

grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella in-
tressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen och krigsmateriel,
5. yttre hot mot samhällets tekniska infrastrukturer,
6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet, och
7. internationella företeelser i övrigt av betydelse för svensk utrikes-,

säkerhets- och försvarspolitik.

3 §

Försvarets radioanstalt ska till Försvarets underrättelsenämnd redovisa

sådana sökbegrepp enligt 3 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvars-
underrättelseverksamhet som är direkt hänförliga till fysisk person och som
används i signalspaningsverksamheten. Försvarets underrättelsenämnd får
meddela föreskrifter om i vilken omfattning sökbegrepp i övrigt ska redovi-
sas och på vilket sätt redovisningen ska ske.

4 §

En ansökan om tillstånd enligt 5 § lagen (2008:717) om signalspaning

i försvarsunderrättelseverksamhet ges in av den inriktande myndigheten och
ska, utöver vad som följer av 2 a § förordningen (2000:131) om försvars-
underrättelseverksamhet, innehålla

SFS 2008:923

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:923

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. underlag för bedömning av varför syftet med inriktningen inte kan till-

godoses på ett mindre ingripande sätt,

2. de sökbegrepp som initialt avses komma till användning och som den

ansökande myndigheten har tillgång till vid tidpunkten för ansökan, och

3. uppgift om för hur lång tid tillståndet ska gälla.

5 §

Förstöring av upptagningar eller uppteckningar enligt 7 och 10 §§ la-

gen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska ske
på ett sådant sätt att uppgifterna inte kan återskapas.

6 §

Försvarets radioanstalt får för den verksamhet som anges i 1 § andra

stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksam-
het samarbeta i signalspaningsfrågor med andra länder och internationella
organisationer endast under förutsättning att syftet med samarbetet är att
tjäna den svenska statsledningen och den nationella säkerheten. De uppgifter
som myndigheten lämnar till andra länder och internationella organisationer
får inte vara till skada för svenska intressen.

7 §

Försvarets radioanstalt ska till Regeringskansliet (Försvarsdeparte-

mentet) anmäla frågor om att etablera och upprätthålla sådant samarbete
som avses i 6 §. Myndigheten ska informera Regeringskansliet (Försvarsde-
partementet) om viktiga frågor som uppkommer i samarbetet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)