SFS 2008:924 Förordning med instruktion för Signalspaningsnämnden

080924.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Signalspaningsnämnden;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Signalspaningsnämnden ansvarar för tillståndsgivning enligt 5 § lagen

(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en nämnd.

3 §

Nämnden består av ordförande, vice ordförande och högst fem övriga

ledamöter. Närmare bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 6 §
lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

4 §

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och

minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

Organisation

5 §

Vid nämnden finns ett kansli.

�rendenas handläggning

6 §

När en ansökan om tillstånd enligt 5 § lagen (2008:717) om signal-

spaning i försvarsunderrättelseverksamhet har getts in ska nämnden sam-
manträda så snart som möjligt.

7 §

Vid handläggningen av ett ärende som kräver särskild kompetens får

nämnden förordna en sakkunnig person till att biträda nämnden.

8 §

Nämnden får ge den som kan lämna upplysningar i ett ärende tillfälle

att närvara vid ett sammanträde.

9 §

Utöver vad som framgår av 7 och 8 §§ får vid nämndens samman-

träden den närvara som enligt regeringens beslut har ett särskilt uppdrag att

SFS 2008:924

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:924

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

bevaka integritetsskyddet vid signalspaning eller som företräder ett organ
med sådant uppdrag.

Anställningar och uppdrag

10 §

Anställning som kanslichef beslutas av regeringen.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §

29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning ska

inte tillämpas på Signalspaningsnämnden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)