SFS 2008:925 Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

080925.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2000:131) om försvars-

underrättelseverksamhet ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande ly-
delse.

2 a §

En sådan närmare inriktning som avses i 1 § andra stycket lagen

(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet ska vara skriftlig och inne-
hålla

1. uppgift om inriktande myndighet,
2. uppgift om vilken del av regeringens beslut om inriktning av försvars-

underrättelseverksamheten som den närmare inriktningen är hänförlig till,

3. en beskrivning av den företeelse som den närmare inriktningen avser,

och

4. en redogörelse för behovet av underrättelser om företeelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:925

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008