SFS 2008:926 Förordning om ändring i förordningen (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

080926.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:852) med
instruktion för Försvarets underrättelsenämnd;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:852) med instruk-

tion för Försvarets underrättelsenämnd

dels

att 2 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 a och

9 a�9 c §§, samt närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Nämnden ska särskilt

1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och

förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med

den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av

underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. kontrollera efterlevnaden av lagen (2008:717) om signalspaning i för-

svarsunderrättelseverksamhet och därvid särskilt fortlöpande granska an-
vändningen av sökbegrepp, förstöring av uppgifter och rapportering,

5. granska övriga medel och metoder för inhämtning av underrättelser

som används, och

6. granska principer för rekrytering och utbildning av personal.

2 a §

Nämnden ska fatta sådana beslut som anges i 10 § andra stycket la-

gen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Särskilda organ

9 a §

Inom nämnden finns ett särskilt beslutsorgan, Signalspanings-

kontrolldelegationen, som har till uppgift att fatta sådana beslut som anges i
10 § andra stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättel-
severksamhet.

Signalspaningskontrolldelegationen består av ordförande, vice ordförande

och högst tre övriga ledamöter. Närmare bestämmelser om delegationens
sammansättning finns i 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signal-
spaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

SFS 2008:926

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:926

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

9 b §

Signalspaningskontrolldelegationen är beslutför när ordföranden

eller vice ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande.

9 c §

Nämnden ansvarar inför regeringen för att Signalspaningskontroll-

delegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för
att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovi-
sas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

10 §

Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden ska

sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden ska dessutom samman-
träda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver för-
svarsunderrättelseverksamhet begär det.

Signalspaningskontrolldelegationen sammanträder på kallelse av ordfö-

randen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)