SFS 2008:927 Förordning om ändring i förordningen (2007:937) med instruktion för Försvarets radioanstalt

080927.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:937) med
instruktion för Försvarets radioanstalt;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:937) med instruk-

tion för Försvarets radioanstalt

dels

att 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 8 a och 8 b §§,

samt närmast före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Försvarets radioanstalt har till uppgift att bedriva signalspaning enligt

lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och
till lagen anslutande förordning.

Integritetsskyddsråd

8 a §

Vid Försvarets radioanstalt finns ett integritetsskyddsråd med de

uppgifter som följer av 11 § lagen (2008:717) om signalspaning i försvars-
underrättelseverksamhet.

8 b §

Integritetsskyddsrådet består av tre ledamöter. Regeringen utser ord-

förande och övriga ledamöter i rådet. Rådet sammanträder på kallelse av
ordföranden.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:927

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008