SFS 2008:928 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

080928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation ska införas en ny paragraf, 36 a §, av följande lydelse.

36 a §

Post- och telestyrelsen får efter samråd med Försvarets radioanstalt

meddela sådana föreskrifter om samverkanspunkter som avses i 6 kap.
19 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Operatörer som ut-
ser samverkanspunkter ska anmäla dessa till Försvarets radioanstalt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:928

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008